Santa shark Lyrics – LooLoo KIDS

Santa shark Lyrics

Who was a good kid for Santa Shark?

Santa shark ho ho ho ho ho ho (X3)
Santa shark!

Mama shark ho ho ho ho ho ho (X3)
Mama shark!

Papa shark ho ho ho ho ho ho (X3)
Papa shark!

Grandma shark ho ho ho ho ho ho (X3)
Grandma shark!

Reindeer shark ho ho ho ho ho ho (X3)
Reindeer shark!

We have a lot of presents for you!

Let’s swim faster ho ho ho ho ho ho (X3)
Swim faster!

Home at last ho ho ho ho ho ho (X3)
Home at last!

Santa shark ho ho ho ho ho ho,
Mama shark ho ho ho ho ho ho,
Papa shark ho ho ho ho ho ho,
Grandma shark ho ho ho ho ho ho,
Reindeer shark ho ho ho ho ho ho.

Happy sharks ho ho ho ho ho ho (X3)
Happy sharks!