A Ram Sam Sam Lyrics – LooLoo Kids

A Ram Sam Sam Lyrics

A ram sam sam, a ram sam sam,
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.

Put your hands up
And never stop
Sing ”A Ram Sam Sam“ song
And we’ll have fun all day long.

A ram sam sam, a ram sam sam,
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A ram sam sam, a ram sam sam,
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A rafiq, a rafiq
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A rafiq, a rafiq
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.

And now, a little faster!

A ram sam sam, a ram sam sam,
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A ram sam sam, a ram sam sam,
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A rafiq, a rafiq
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A rafiq, a rafiq
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.

Put your hands up
And never stop
Let’s sing it a little faster
And try to be a dancing master.

A ram sam sam, a ram sam sam,
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A ram sam sam, a ram sam sam,
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A rafiq, a rafiq
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A rafiq, a rafiq
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.

Come on, a little faster!

A ram sam sam, a ram sam sam,
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A ram sam sam, a ram sam sam,
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A rafiq, a rafiq
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A rafiq, a rafiq
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.

Put your hands up
And never stop
Let’s sing it a little faster
And try to be a singing master.

A ram sam sam, a ram sam sam,
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A ram sam sam, a ram sam sam,
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A rafiq, a rafiq
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.
A rafiq, a rafiq
Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam.